§ 1 DEFINICJE

 1. Usługodawca – Administrator Serwisu Cupsell.pl,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 3. Login – unikalna nazwa Użytkownika,
 4. Sklep – miejsce w serwisie założone przez Użytkownika w ramach serwisu Cupsell.pl, służące do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem wzorów graficznych i słowno-graficznych zamieszczonych w serwisie przez Użytkownika,
 5. Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Użytkownika przez Cupsell.pl pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Cupsell.pl,
 6. Asortyment – wszelkie produkty dostępne w Generatorze i serwisie Cupsell.pl dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy,
 7. Prowizja – fundusze zgromadzone przez użytkownika wewnątrz serwisu Cupsell.pl, naliczane w zamian za czynności określone w regulaminie,
 8. Generator – aplikacja umożliwiająca umieszczenie grafiki na produktach.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego Cupsell.pl dostępnego pod adresem internetowym http://cupsell.pl.
 2. Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Administratorem Serwisu Cupsell.pl jest CUPSELL spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 3, 60-179 Poznań, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513284, adres elektroniczny: biuro@cupsell.pl.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Serwis świadczy następujące usługi: Tworzenie Sklepów przez Użytkowników Serwisu, Zamieszczanie przez Użytkownika wzorów graficznych i słowno-graficznych które zostają umieszczone na Asortymencie, które następnie są oferowane do sprzedaży w Serwisie, Zawieranie przez Użytkownika umów sprzedaży produktów dostępnych w Sklepach własnych i Sklepach innych użytkowników, Korzystanie z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach serwisu Cupsell.pl.
 2. Na zasadach określonych w § 9 Użytkownik wystawiający własny Sklep uczestniczy w zyskach ze sprzedaży produktów dostępnych w jego własnym Sklepie.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.
 5. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem http://cupsell.pl/rejestracja poprzez podanie następujących danych: Loginu, Adresu e-mail, Hasła do Konta Użytkownika. Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie, Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie, spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
 7. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 9. Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy: Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie, Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne, Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu, Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: dowolną przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.

§ 6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 1. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności: naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, naruszających prawa osób trzecich, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich, treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły, wzorów do których nie maja praw autorskich.

§ 7 SKLEPY

 1. Tworzenie Sklepu, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt a) polega na nadaniu mu przez użytkownika własnej niepowtarzalnej nazwy, przy czym pełna nazwa Sklepu składa się z dwóch członów, nazwy nadanej przez użytkownika oraz końcówki .cupsell.pl.
 2. Każdy nowy Sklep automatycznie ma status publiczny (widoczny w spisie Sklepów) i będzie on widoczny pod warunkiem, że w Asortymencie danego Sklepu znajdować się będzie przynajmniej jeden produkt. Status Sklepu można zmienić na prywatny, czyli niewidoczny (w Spisie Sklepów). Zmiany można dokonać po zalogowaniu w zakładce "Twoje sklepy".
 3. Zarejestrowany Użytkownik może wystawić w Serwisie trzy różne dowolne Sklepy. Jeśli po wystawieniu trzech sklepów stwierdza potrzebę posiadania większej ilości może wystąpić z uargumentowaną prośbą o przyznanie większego limitu sklepów na adres: biuro@cupsell.pl. Usługodawca może odmówić nadania większego limitu.
 4. Każdy Sklep może mieć ustalone przez użytkownika Logo Sklepu wyświetlane na stronie Sklepu oraz ikonę wyświetlaną na liście sklepów serwisu Cupsell.pl. Logo i ikona nie są obowiązkowe.
 5. W sklepie można zamieścić dowolny opis Sklepu pod warunkiem, że nie narusza on zasad Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niezbędne jest wybranie przez Użytkownika przynajmniej jednej kategorii, pod którą będzie wyświetlany dany Sklep w Serwisie na liście Sklepów.
 7. Własny projekt tworzy się wybierając z pośród dostępnego Asortymentu w Generatorze, naniesienie (uploadowanie) własnego wzoru graficznego i graficzno- słownego na dany produkt, nadanie mu nazwy oraz ustalenie ceny, za jaką dany produkt ma być oferwowany do sprzedaży w Sklepie Użytkownika, poprzez dodanie do ceny bazowej Asortymentu własnej marży. Usługodawca w żaden sposób nie ingeruje, a także ingerować nie będzie w wysokości ustalanych marży. Usługodawca, za wyraźną zgodą Użytkownika zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bazowej z ważnych powodów, w szczególności zmiany producenta. Zmiana taka ma wpływ na końcową cenę produktu, ale nie ma żadnego wpływu w wysokość marży.
 8. Sklep bez wstawionych produktów może być usunięty przez Usługodawcę po upływie 30 dni od jego założenia. W takim wypadku adres Sklepu przestaje być przypisany do Użytkownika i zostaje przeniesiony do ogólnej puli do wykorzystania przez innych Użytkowników Serwisu.
 9. Usługodawca może usunąć sklep użytkownika naruszający postanowienia § 6 niniejszego regulaminu.
 10. Ceny produktów zamieszonych przez Użytkowników zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§ 8 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są wykonywane na produktach różnych firm (szczegóły podane w dziale "Asortyment"), dobór firmy zależy od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności, według jak najlepszej możliwej jakości. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych kontrahentów lub niemożliwość uzyskania od nich zamówionych produktów z powodów niezależnych od Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez informację w Serwisie.
 3. Gotowy produkt (produkt z nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów w Serwisie są tylko poglądowe i serwis nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Usługodawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych.
 4. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (drukujemy w systemie CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.
 5. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest przekazanie przez obsługę CupSell.pl zamówienia do realizacji (status: "W Realizacji").
 6. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie, wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail).
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 9 SYSTEM PUNKTOWY I HONORARIUM ZA UDZIELENIE LICENCJI

 1. Każda sprzedaż produktów w Sklepie Użytkownika powoduje naliczenie na jego rzecz punktów, których liczba uzależniona jest od wartości sprzedaży. Każda złotówka wydana w Sklepie danego Użytkownika powoduje przyznanie na jego rzecz jednego punktu.
 2. Użytkownik za przyznane punkty może nabywać produkty oferowane przez innych Użytkowników serwisu cupsell w ich Sklepach. Użytkownicy są zobowiązani honorować punkty przyznane innym użytkownikom. Sprzedaż przez Użytkownika produktów w zamian za punkty, powoduje naliczenie na jego rzecz punktów w tożsamej wysokości.
 3. Dozwolone jest nieodpłatne oferowanie punktów w innych serwisach internetowych w ramach konkursów organizowanych przez Użytkownika.
 4. Po przekroczeniu w danym miesiącu liczby 250 punktów Użytkownik uzyskuje prawo do wypłaty honorarium za przeniesienie na rzecz Usługodawcy prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym cupsell.pl (udzielenie licencji) Jeżeli w danym miesiącu Użytkownik nie zdołał zebrać więcej niż 250 punktów, zebrane punkty przechodzą na następny miesiąc.
 5. Warunkiem wypłaty honorarium za udzielenie licencji jest łączne spełnienie następujących warunków: poprawne wypełnienie danych do wypłaty w zakładce "Twoje Dane" (adres http://cupsell.pl/konto/bank), dokonanie wyboru formy rozliczenia (osoba fizyczna czy firma) w zakładce Konto (rozliczenia), złożenie w systemie informatycznym serwisu cupsell.pl oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Usługodawcy praw do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym, prawidłowe wystawienie przez Użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą, faktury oraz dostarczenie jej na adres pocztowy Usługodawcy, złożenie przez Użytkownika dyspozycji wypłaty honorarium.
 6. Termin wypłaty pierwszej honorarium wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, względnie w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji wypłaty.
 7. Honorarium, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, nie prowadzącego działalności gospodarczej, zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek, naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Honorarium jest wyrażone w kwocie BRUTTO. W przypadku Użytkownków nie będących czynnymi płatnikami VAT, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę NETTO.
 9. Honorarium będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w zakładce "Twoje dane".
 10. W razie powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zasadności wypłaty honorarium, może on wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty honorarium.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w ramach serwisu cupsell.pl pod warunkiem, że nie narusza ono zasad Regulaminu, a także praw osób trzecich.
 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 4. Użytkownik nie może za pomocą sklepu, w tym jego graficznych elementów takich jak banner, tło, logo lub projekty, reklamować, odsyłać lub zachęcać do korzystania z serwisów, platform i sklepów konkurencyjnych, chyba że takie działania są poparte odpowiednią umową zawartą między użytkownikiem a CupSell.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży produktu w ramach Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: CUPSELL spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 3, 60-179 Poznań.
 6. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 4 umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez użytkownika produktu, obciążają użytkownika, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Usługodawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika.
 7. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik o którym mowa w pkt 4 może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.
 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik nie może od umowy odstąpić, jeżeli Usługodawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Sklepie Asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym, oświadcza, że: przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił w serwisie internetowym cupsell.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji, wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie cupsell.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie cupsell.pl nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Sklepie Asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Usługodawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym cupsell.pl (licencja) na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie "b" powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej zostaje udzielona na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta użytkownika w serwisie cupsell.pl. Zasady naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie przez Użytkownika licencji na rzecz Usługodawcy, regulują postanowienia § 9 niniejszego regulaminu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Cupsell.pl, w tym do logo "cupsell", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Użytkownika oświadczenia o którym mowa w § 11 ust. 1 niezgodnego z prawdą.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe CUPSELL spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 3, 60-179 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513284, NIP: 7792422363, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do regulaminu. (Polityka Prywatności).
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

§ 14 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone: za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@cupsell.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Smoluchowskiego 3, 60-179 Poznań.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu, konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
 2. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
 4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 3., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu Cupsell.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 7. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu Cupsell.pl w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

© BStyle.pl - Cupsell | Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU